Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Marx’

Marx menade att ursprunget till alla varors bytesvärde (priset) är den nedlagda arbetet i varan. Det finns mycket kritik mot denna hans arbetsvärdelära men jag kan inte se att man kan springa förbi den som en faktor för prisbildning. För att något ska vara en vara, ska den ha både ett bruksvärde (någon måste se en nytta med varan) och ett bytesvärde (den mängd bytesartiklar någon vill ge för att förvärva bruksvärdet i varan). Det nedlagda arbetet för att åstadkomma varan är därmed en viktig faktor för bytesvärdet.  Den som ser bruksvärdet i en vara gör naturligtvis en kalkyl över hur enkelt eller snabbt han/hon själv kan åstadkomma samma vara och reflekterar över sitt lager av bytesartiklar. Men jag menar att kalkylen för bytesvärdet även påverkas av geografisk belägenhet, nämligen transportarbetet som ingår i varan, det är lätt att se att den borde ingå i bytesvärdets ansamlade mängd arbete, men jag har sett att det är lätt att bortse från faktorn. Nästa faktor som inte medräknas är tekniknivå vilket ofta är en grund för att priset avviker från nedlagda arbetstider. Därför finns det en fluktuation för priser kring en vara som inte bara är utbuds och efterfrågefluktuation, den tämligen ensidiga modell som annars används för prisbildningsteori.

För att hålla mig till en enkel modell så tar jag tillsvidare ingen hänsyn till kostnader för att finnas på marknaden.
Vart leder resonemanget till då? Då kan man se en förklaring till varför enkla produkter ersattes med orimligt höga bytesvärden när samhällen med olika tekniknivå möttes i historien och kanske fortfarande gör. Till exempel i nybyggaramerika förekom att indianerna bytte stora värden av naturresurser mot skäligen enkla prylar från europeiska handelsmän. Det finns dock vittnesmål om att naturfolken med tiden blev allt mer svårflirtade säljare allt eftersom man förstår bytesvärdet i artiklarna.  Även idag döljs mycket av det faktiska nedlagda arbetet i produkter med högt teknikinnehåll och konsumenterna får betala även framtida utveckling av teknik, fast produkten i sig har skruvats ihop för någon hundralapp, men saluförs för tusenlapp/ar.
Detta till trots så såg även Marx att priset med tiden rör sig mot ett medel som motsvarar den genomsnittligt nedlagda arbetstiden för varan. Detta betyder att den som producerar smartare än konkurrenten har en marknadsfördel och den som producerar dyrare så småningom tvingas ut från marknaden. Häri ligger en del i kapitalismens häftiga marknadsdynamik som ständigt driver en teknisk utveckling framåt.  De varianter man försökt med  styrning av marknader har inte gett några framgångsrika spår, milt sagt. Därför är det lite dubbeltydigt att förklara att marknadsdynamiken även den alltid styr mot monopol, eftersom det är den säkraste marknadspositionen av alla, företagen vill gärna äga marknaden för sin produkt för att säkra en vinstnivå som är tilltalande och återkommande. Det finns många exempel på monopolsituationer idag och igår.
Förklarar arbetsvärdeläran priset för tjänster? Det menar jag att den gör i samma utsträckning som för varan. Ingen köper en tjänst som man själv kan göra lika enkelt och/eller utan ytterligare utgift.

Det som i grunden skiljer tjänsten från varan är att man i allmänhet inte kan korta nedlagda arbetstiden i tjänster lika effektivt som för varor. En tjänst som bokföring till exempel ser inte likadan ut idag som på 1800-talet, i någon mån underlättar tekniken kulturproduktioner med logistik och så vidare men en scenframställning på en timme är en timme idag som igår. Vad som har hänt är att kulturproduktioner kan packas om till upplevelseprodukter som varor. Program, sånger, texter kan förpackas i olika media och säljas till likartade priser världen över. Vilket medför en intressant diskussion om prisbildningsmekanismer för denna typ av varor, men det lämnar jag till en annan gång.

Åter till tjänster och arbetsvärdeläran, här menar jag att den kan användas.  Ser man efter hur tjänster betalas så kan man lätt se att den som erbjuder tjänster med högt nedlagt arbetsvärde kan räkna med att få bättre betalt för sitt arbete, har du lagt tid på utbildning så blir din ersättning bättre. Men naturligtvis så ska din arbetsköpare kunna se att din tjänst leder till ett ökat mervärde i ett senare led för denne, annars uteblir lätt ersättningen för din nedlagda skolningstid. Säljer du din tjänst för något enkelt kunskapsinnehåll och den inte erbjuder ett högre mervärde för din arbetsköpare så riskerar du få en låg eller normal ersättning för din tjänst.  Vilket medför till exempel att städtjänster i privata hem oftast utförs till låg lön och att en ingenjör ofta kan se fram emot en bra löneutveckling.

Men man får inte glömma att all produktion har en social sida, vi är människor och ingår i sociala sammanhang, våra tankemodeller formas av de samhällen vi deltar i och så också de villkor för arbetslivet som anses normala. Därför ser vi så många olika sätt för hur arbetet formas för människor. Det satt jag och tänkte på under en dag om globala Gävle, en av fördragen framfördes av stadens kafferosteri som ville skryta med sin Rainforestalliance märkta kaffe. För att visa upp skillnaden mellan plantager med och utan märkning hade man bilder från plantager som arbetade utan märkning och de som hade den. En plantage utan märkning hade eländiga skjul för kemikalier och verktyg, man hivade ut sitt skräp rätt ut i naturen, ingen skyddsutrustning för arbetarna och så vidare, medan de med märkning i vart fall hade ordning på allt och sortering samt riktiga skyddskläder men också färre gifter. Här bestämmer världens konsumenter vilken roll de har i exploateringen av arbete, ska den ske till rimliga villkor eller stödjer man hänsynslös och rå exploatering av arbetskraften? För kapitalet existerar inget annat val än hänsynslös exploatering eftersom man kämpar om marknadsandelar, och kommer ni ihåg i början av texten, den som producerar smartast vinner. För kapitalet är det alltid ”smart” att minska rörliga kostnader, och en av de större rörliga posterna är alltid den levande arbetskraften. Det är därför marxismen ses som en konfliktteori eftersom man erkänner och ser denna konflikt mellan arbete och kapital. Denna konflikt kan bara regleras genom sociala förhållanden, vi har gjort det i norden genom starka fackliga rörelser som förhandlat fram anständiga löner och arbetsvillkor, de har inte kommit gratis eller genom arbetsköparnas fria vilja. Vår industri har vuxit sig stark genom att man ersatt levande arbetskraft med teknik, håller man uppe priset på arbetet är det den vägen kapitalet måste ta för att vara smartare än sina konkurrenter.

Men hur relaterar man det här till talet om att dagens jobb har högt kunskapsinnehåll och man konkurrerar med kunskapsprodukter? Inget väsentligt har förändrats, din vara eller tjänst värderas efter samma faktorer som förut, samma förutsättningar styr fördelningen mellan kapital och arbete. Möjligens har vi öppnat för en ny insikt i att man vill vara med som en aktiv delägare i ett kunskapsföretag och inte bara överlämna sitt arbete till högsta möjliga pris.

I varje samhälle måste vi dela arbeten med varandra, det finns många olika roller för var och en, vi lever i en komplicerad väv av åtaganden gentemot varandra, i alla dessa arbeten måste villkoren vara rimliga och lönen skälig för det man gör. Alla ska kunna leva på ersättningen för en heltidsanställning för att kunna vara konsument av varor och tjänster från andra på den övriga tiden. Marx erbjuder än idag viktiga teoretiska verktyg för den förståelsen av hur vårt varu- och tjänsteutbyte fungerar, så välkommen med din kommentar och att kika på nedanstående länkar.

En artikel i tidningen Times om relevansen för Marx idag:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article4981065.ece
En lång kommentarstråd om aktualiteten för Marx:
http://danne-nordling.blogspot.com/2006/01/har-marx-ngon-aktualitet-idag.html

En blogg om ekonomisk historia:
http://ekonomisk-historia.r76.se/

Read Full Post »

”Vi” det är vi som hade studiecirkel i marxism på sjuttiotalet. Det gav kunskaper som har hållit sig till dags dato. Marx beskrivning av kapitalismen är den säkraste som någon gjort. Det jag läst om ekonomi har i och för sig fördjupat och utvidgat analyserna, men grunden består. Sist jag läste något tillnärmelsevis lika träffsäkert var boken ”Företaget, marknaden & lagarna” av Ronald Coase, det han skriver om transaktionskostnaderna för att finnas på marknaden, tillförde väldigt mycket tycker jag.
Men det var en annan förutsägelse vi gjorde som medverkat till att marxistisk teori fortfarande känns dagsfärsk för mig.
Vi sa till varandra att nästa steg för kapitalismen blir att ge sig in på den offentliga sektorns tjänster, för med den produktivitetsutveckling vi såg då, skulle det inte dröja särskilt länge innan det tillverkades prylar så att det räckte för allas behov. Och vi vet ju att prylmarknaden är överfull idag, så vad ska kapitalägarna göra av allt sitt kapital som tjänats på att göra prylar? Det finns ju några kvar som tycker att det är för lite produktivt och kanske riskfyllt att låta pengarna kajka fram och tillbaka i datastyrda program som köper och säljer finansiella värden inom några sekunder. Då blir den offentliga sfären kvar. Sjukhus, post, järnvägar, skolor och mycket annat som finns till för allas gemensamma bästa. Innan kapitalet blev suget på att tjäna pengar på dessa verksamheter, var det faktiskt ganska vanligt att även väldigt borgerliga länder hade ganska mycket av dessa tjänster i gemensam ägo. Fortfarande har till exempel Finland offentligt drivna skolor.
Men det borgerliga programmet har en annan plan för den offentliga verksamheten, här finns det kronor som går runt utan vinstutdelning, det var man tvungen att sätta stopp för. Så rullade det in propagandavågor om företagande, man får i ordning ett EU som lagstadgar om att kapitalet ska rulla fritt och idag sitter vi här med internationellt riskkapital som ger skolor. Varför fick vi inte stopp på det vi som såg detta hända, kan man fråga sig. Det är här vänsterns underläge i opinionsbildningen verkligen visar sig, närman inte har pressen som kan sätta agendan för vad som är intressant att diskutera, när man inte har ekonomiska muskler för att driva propaganda i större utsträckning än motståndaren så förlorar man naturligtvis frågorna med.
Nedan en länk till en ETC-artikelen om företagen i välfärden:

http://www.etc.se/31879/den-nya-vaelfaerdsindustrin/

PS: Jag avfärdar inte allt företagande i offentlig sektor, det finns förtjänster med att ha konkurrensutsatta delar eller låta företag ombesörja delar i välfärdssektorn. Men jag tycker Ulla Andersson på ett förtjänstfull sätt pekar ut nackdelar när för mycket samlas i privata påsen:

http://gd.se/ledare/debatt/1.2425022-privata-vardbolag-immuna-mot-finanskrisen

Read Full Post »

Marxism idag

Man skulle kunna tro att allt med Marx och marxism skulle vara dött och begravt idag. Men då tar man miste på den reellt existerande socialismen och dess teori. Teoretiskt finns det ingen bättre grund för en beskrivning av kapitalismen än Marx verk, därför återkommer våra akademiker ständigt och jämt till honom. Nedanstående länk verkar vara en bra länk för att börja kolla av hur det ligger till dagens teoretiker. Varför ska man ha teori? Vi behöver verktyg för att analysera och berätta om vad som händer i verkligheten, ju riktigare en teori beskriver sin verklighet desto mer användbar är den. I fysik, kemi och naturvetenskapliga ämnesområden kan man testa sin teori relativt enklare än för samhällsvetenskaperna. Det är lite svårt att bygga upp samhällen enbart för testa om en teori håller, och för global teori så har vi faktiskt bara den planet vi lever på, för att testa den teori vi bildar om livet på samma planet.
Jag tycker ändå att det är intressant med den tillämpning av klassisk marxism som det kinesiska kommunistpartiet har tillämpat på väst. Någonstans måste de ha tänkt så här: Om vi erbjuder väst den resurs kapitalismen mest av allt eftersträvar, billig arbetskraft, kommer inte vi till slut att ha erövrat produktionen av varor från västvärlden? Och nu sitter den förmodade demokratin USA med skulder till diktaturen Kina…
Men produktionen kräver utbildade och kunniga arbetare, och kunniga och utbildade arbetare blir med tiden allt mer intresserade av demokrati, löneförmåner och anställningsvillkor i övrigt. I en värld där det blir allt lättare för arbetarna att kommunicera med varandra och jämföra arbetsvillkor internationellt kommer sakteliga att närma sig, inget land kan med någon större framgång spärra av sina gränser och kontrollera landets mediekanaler.   Vare sig man kontrollerar mediaflödet med en maktapparat eller betalda grindvakter, så har ingen längre, eller än så länge, full kontroll över vad medborgarna läser, pratar och skriver om. Tyvärr var jag tvungen att skriva ”än så länge” eftersom det finns dolska planer för att begränsa friheten på nätet och försök att styra flödet med kontrollerade flöden av betalda tjänster, men mitt hopp är att vi lyckas hålla internet fritt.

http://www.marxist.com/

Uppdatering: Ovanstående länk var inte riktigt vad jag trodde, verkar tillhöra en riktning som kallas trotskister, som jag inte är så bekant med. Trodde nog att jag hade hittat något mer i stil med denna länk:

http://www.marxists.org/

Men jag får fortsätta leta, jag tyckte en sida som handlade om modern marxism med intressanta artiklar glimtade förbi en gång, men jag kanske inte fick bokmärkt den. Får återkomma i ärendet…

Förra året hade veckotidningen Time en artikel om Marx och hans eventuella aktualitet, här en artikel från The Times som ställer samma fråga:

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article4981065.ece

Read Full Post »